ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยโฟแมน

ปุ๋ยอินทรีย์  หมายถึง  ปุ๋ยที่ได้จากอินทรียวัตถุซึ่งผลิตด้วยกรรมวิธีทำให้ชื้น  สับ  บด  หมัก  ร่อน  หรือวิธีการอื่น ๆ แต่ไม่ใช่ปุ๋ยเคมี
ปุ๋ยอินทรีย์เคมี  หมายถึง  ปุ๋ยอินทรีย์กับปุ๋ยเคมีผสมผสานเข้าด้วยกัน  เพื่อให้ได้ข้อดีของปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมีรวมกัน
ปุ๋ยเคมี  หมายถึง ปุ๋ยที่ได้จากสารอนินทรีย์หรืออินทรีย์สังเคราะห์ รวมถึงปุ๋ยเชิงเดี่ยว ปุ๋ยเชิงผสม และปุ๋ยเชิงประกอบ

เพิ่มผลผลิตด้วยผลิตภัณฑ์ปุ๋ยโฟแมน

ข้าว

 


 

 

อ้อย
โบชัว อ้อย 4man ลงเว็ป-01

โบชัว อ้อย 4man ลงเว็ป-02

โบชัว อ้อย 4man ลงเว็ป-04

โบชัว อ้อย 4man ลงเว็ป-05

โบชัว อ้อย 4man ลงเว็ป-06

 

 

มันสำปะหลัง
โบชัว มันสำปะหลัง 4man ลงเว็ป-01

โบชัว มันสำปะหลัง 4man ลงเว็ป-02

โบชัว มันสำปะหลัง 4man ลงเว็ป-03

โบชัว มันสำปะหลัง 4man ลงเว็ป-04

โบชัว มันสำปะหลัง 4man ลงเว็ป-06

 

ยางพารา / ปาล์มน้ำมัน
โบชัว ยางพารา ปาล์มน้ำมัน 4man-03

โบชัว ยางพารา ปาล์มน้ำมัน 4man-04

โบชัว ยางพารา ปาล์มน้ำมัน 4man-05

โบชัว ยางพารา ปาล์มน้ำมัน 4man ลงเว็ป-04

โบชัว ยางพารา ปาล์มน้ำมัน 4man ลงเว็ป-05

โบชัว ยางพารา ปาล์มน้ำมัน 4man ลงเว็ป-06

โบชัว ยางพารา ปาล์มน้ำมัน 4man ลงเว็ป-07

 

ไม้ผล
โบชัว ไม้ผล 4man ลงเว็ป-02

โบชัว ไม้ผล 4man ลงเว็ป-04

โบชัว ไม้ผล 4man ลงเว็ป-05

โบชัว ไม้ผล 4man ลงเว็ป-06

โบชัว ไม้ผล 4man ลงเว็ป-07